Descargar EBOOK Y�netim ?lkeleri autor �ZEYIR GARIH gratis online


Descargar EBOOK Y�netim ?lkeleri autor �ZEYIR GARIH gratis online Título Del Libro: Y�netim ?lkeleri
ISBN 13: 9789756700013
Idioma del libro: ES
El autor del libro: �ZEYIR GARIH
El editor: No data
El formato de libro: PDF, Epub, Doc, Txt
El tamaño del archivo: 714 Kb

Read full description of the books:Ö,zellikle son 20 y?lda yurt iç,inde ve d???nda, bireysel ?ekilde ba?layan i?letmelerin zamanla birle?erek bü,yü,melerine tan?k olmaktay?z. Ç,e?itli alanlarda i? gö,ren kurumsalla?m?? bu ?irketlerde, her bir bö,lü,mü,n sorumlulu?unu yü,klenecek ve yü,rü,tecek gü,ç,lü, ki?ilere gereksinim duyulmaktad?r. Kü,ç,ü,kten ba?lay?p bü,yü,yen ?irketler, bunlar? kuran ehliyeti, zeki, ak?ll?, bilgili, fikir ü,reten, azimli, heyecanl?, h?rsl?, te?kilatç,?, ?irket iç,i ve d???nda ç,ok iyi ili?kiler kurabilen ve bunlar?n ö,tesinnde ç,ok ç,al??kan olan kimselerin gayretleriyle f?rsatlar? iyi de?erlendirerek bü,yü,rler, kurum kü,ltü,rü, ve kimli?i kazan?rlar. Kü,ç,ü,k kurulu?lar?n zamanla bü,yü,yerek kurumsalla?amamas?n?n ana tehlikesi, profesyonel yö,netime yer vermemeleri olsa gerek. Kurumsalla?ma a?amas?na gelen i?letmeler, profesyonel kimli?i kazanma yolunda ad?mlar atmal?, gereken yö,netim ilkelerini uygulama safhas?na geç,irebilmelidir. Ü,zeyir Garih, 50 y?l? a?k?n i? hayat?nda uygulam?? oldu?u ilkeleri bu kitapta ele al?yor._,


El autor es �ZEYIR GARIH escribió un interesante libro titulado Y�netim ?lkeleri. El libro de la publicó la editorial No data, y en este momento por el libro de Y�netim ?lkeleri PDF ISBN (9789756700013) es necesario pagar 23.69 euros por copia. Sin embargo, en nuestro sitio, Le ofrecemos descargar el libro Y�netim ?lkeleri EPUB y otros formatos totalmente gratis para leer en el ordenador u otros dispositivos electrónicos. Con nosotros usted puede encontrar otros libros del autor �ZEYIR GARIH, que te pueden gustar, igual que el libro de Y�netim ?lkeleri EPUB. Únete a nuestra comunidad y recibe gratis el libro de Y�netim ?lkeleri EPUB y otros, no menos interesantes de la edición.
Descargar en PDF Y�netim ?lkeleri PDF
Descargar en EPUB Y�netim ?lkeleri EPUB
Descargar en DOC Y�netim ?lkeleri DOC
Descargar en TXT Y�netim ?lkeleri TXTÚltima descarga: días atrás

Reseñas de libro Y�netim ?lkeleri


Izan

El libro ha traído cambios en la vida!

Antonio

Nuestro libro favorito

Adriana

Este libro no Te deja ni siquiera en sueños. Todos los que han leído el original necesariamente apreciarán!

Diego

Hay también importantes desventajas

Irene

Entretenida fiction para los verdaderos fans
Añadir comentario
Descargar EBOOK Y�netim ?lkeleri autor �ZEYIR GARIH gratis online

PDF: ynetim-lkeleri.pdf Y�netim ?lkeleri PDF
EPUB: ynetim-lkeleri.epub Y�netim ?lkeleri EPUB
DOC: ynetim-lkeleri.doc Y�netim ?lkeleri DOC
TXT: ynetim-lkeleri.txt Y�netim ?lkeleri TXT